POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU KSIĘGARNI INTERNETOWEJ PWSFTviT INFORMACJE OGÓLE


 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego księgarnia.filmschool.lodz.pl jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, 90-323 Łódź, tel.: 422755800.
 2. Inspektor ochrony danych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszego Sklepu.


  CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


 6. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wszelkie czynności i procesy prowadzące do realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie internetowym księgarnia.filmschool.lodz.pl , wysyłki tych produktów do Klienta, jak również późniejsza ewentualna obsługa reklamacyjna.

 7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dla Klientów posiadających w Sklepie internetowym Konto Klienta przetwarzana jest również historia składanych zamówień.

 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 jest niezbędne do świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany.

 9. W przypadku zawierania i wykonywania umów sprzedaży, dane Klienta przetwarzane są do czasu wywiązania się Administratora z umowy, tj. dostarczenia produktów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. W przypadku świadczenia innych usług (prowadzenia Konta Klienta) dane osobowe przetwarzane są do czasu posiadania przez Klienta takiego Konta.

 10. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego :

Dotpay z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP14/2013, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 PLN, REGON: 240770255.

 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy - wybranemu przez Klienta przewoźnikowi:
  a) Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972, lub


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH


 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego księgarnia.filmschool.lodz.pl oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem zakupów w sklepie internetowym ksiegarnia.filmschool.lodz.pl.

 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
  Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 13 Polityki Prywatności.
  Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem umowy lub cofnięciem zgody.

 4. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:
  a) prawo do dostępu do własnych danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
  Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
  Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 15 można korzystać z opcji w ramach Konta Klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: iod@filmschool.lodz.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.