Regulamin zakupów w sklepie internetowym ksiegarnia.filmschool.lodz.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową Wydawnictwa Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 o numerze NIP: 724 000 4952, REGON: 000275850. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna działa na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (DzU 164 poz. 1365 ze zmianami).

2. Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej ksiegarnia.filmschool.lodz.pl i składa zamówienie przez stronę. W momencie złożenia zamówienia w Księgarni, Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail. Oferta Księgarni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

3. Cena podana przy danym tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia oraz wpłynięcie należnej kwoty na konto Księgarni. W przypadku braku takiego potwierdzenia bądź wpłaty Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w celu wyjaśnienia sytuacji: wydawnictwo@filmschool.lodz.pl, tel. (42) 634 58 70.

6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

7. O braku w magazynie zamówionego produktu Klient poinformowany zostanie podczas składania zamówienia lub powiadamiany będzie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na wyraźne życzenie Klienta, Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszt przesyłki.

9. Zamówienie wysyłane jest w przeciągu 4 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię i wpłaty należności na konto (chyba, że przesyłka realizowana jest za pobraniem). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Księgarnia gwarantuje dostarczenie rzeczy bez wad.

10. Księgarnia oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelewem – przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia na podany numer konta.
Nr konta: 21 1240 1545 1111 0000 1166 6233
b) przelewem elektronicznym realizowanym za pośrednictwem xxx
c) płatność gotówką przy odbiorze.

11. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT, należy podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Księgarni Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

12. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną (42 634 58 70)  lub e-mailową (wydawnictwo@filmschool.lodz.pl). Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze opłacone i wysłane.

13. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Pouczenia oraz wzór formularza odstępstwa znajdują się na dole strony. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony nie został w żaden sposób zniszczony lub nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki.

14. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie.

15. W sprawach dotyczących danych osobowych ma zastosowanie Polityka prywatności. Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatem o Danych osobowych.

16. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować:
Wydawnictwo Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

wydawnictwo@filmschool.lodz.pl
tel.: (42) 634 58 70


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wydawnictwo Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………….
- Data odbioru: …………………
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………
- Adres konsumenta(-ów): ……………………………………….
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data: ………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.
 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Szczegółowe informacje dotyczące praw konsumenta znajdują się na stronie:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.