Wydawnictwo PWSFTviT powstało 1993 z inicjatywy prof. dr hab. Jolanty Lemann i jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność wydawniczą
w zakresie prac naukowych, publikacji jubileuszowych, publikacji dydaktycznych, w tym m. in. skryptów, podręczników akademickich oraz wydawnictw audiowizualnych, albumów fotografii
i innych publikacji związanych z działalnością Szkoły.

Wydawane książki polskich i zagranicznych autorów obejmują takie zakresy tematyczne jak szeroko pojęty: film, teatr, medioznawstwo, fotografię, historię sztuki, a także
prawo i ekonomię związane z rynkiem mediów. Sporą część publikacji stanowią opracowania monograficzne, będące często wyróżnionymi pracami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz wybijającymi się pracami studentów naszej Szkoły. Z inicjatywy Wydawnictwa PWSFTviT we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Instytutem Kultury Współczesnej UŁ w 2013 roku powołano serię naukową: filmo!znawcy. Seria obejmuje monografie poświęcone zagadnieniom historii i teorii interpretacji filmu, zarówno polskiego,
jak i zagranicznego.


Obecnie wydawnictwem kieruje i pełni funkcję Redaktora Naczelnego: dr Anna M. Zarychta.


Publikacje recenzowane, podręczniki i skrypty przygotowywane przez poszczególne Wydziały przekładają się na ich ocenę działalności statutowej
(w tym przyznane kategorie przez MNiSW) zarówno w ramach działalności naukowej pracowników, jak i w ramach tzw. upowszechniania nauki i kultury.

Statut wydawnictwa:

 • Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność wydawniczą
  w zakresie prac naukowych, dydaktycznych, w tym  m. in. skryptów, podręczników akademickich, wydawnictw DVD i innych związanych z realizacją zadań PWSFTviT.
 • Zakres i formy działania oraz strukturę organizacyjną Wydawnictwa ustala regulamin nadany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii senatu.
 • Rada wydawnicza jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora.
 • Kierownika Wydawnictwa oraz członków rady wydawniczej powołuje i odwołuje Rektor.
 • Zadania i Skład rady określa Rektor w regulaminie organizacyjnym Wydawnictwa PWSFTviT.

Cele wydawnictwa:

 • promocja polskiej nauki i kultury w zakresie filmoznawstwa, nauki o teatrze, fotografii i mediach,
  a także promocji polskiego warsztatu filmowego, teatralnego i fotograficznego oraz polskiej produkcji filmowej;
 • publikacja wyników badań z w/w obszarów;
 • publikacja podręczników i skryptów z w/w obszarów;
 • tłumaczenia i publikacja podręczników zagranicznych istotnych w edukacji w/w dziedzinach;
 • tłumaczenia i publikacja polskich książek promujących polską kulturę poza granicami kraju;
 • publikacja i promocja książki artystycznej;
 • promocja polskiej nauki i kultury w zakresie filmoznawstwa, nauki o teatrze, fotografii i mediach,
  a także promocji polskiego warsztatu filmowego, teatralnego i fotograficznego oraz polskiej produkcji filmowej oraz sztuki.

Kodeks Etyki Wydawniczej

Rada merytoryczna/programowa Wydawnictwa PWSFTviT:

 • prof. Tadeusz Szczepański (filmoznawstwo)
 • dr hab. Tomasz Ferenc (socjologia wizualna)
 • dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska (filmoznawstwo)
 • dr hab. Monika Talarczyk-Gubała (filmoznawstwo)
 • dr Elżbieta Baniewicz (teatrologia)
 • dr Jakub Mikurda (filmoznawstwo)
 • dr Krzysztof Pijarski (nauka o sztuce/fotografia)
 • dr Bartłomiej Talaga (fotografia/książka artystyczna/typografia)
 • Monika Żelazowska - (prawo autorskie, radca prawny)
 • Redaktor naczelny: dr Anna M. Zarychta


Wydawnictwo PWSFTviT współpracuje m.in. z:

 • Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytutem Kultury Współczesnej UŁ
 • Muzeum Kinematografii w Łodzi
 • Wydawnictwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
 • Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Korporacją Ha!art
 • Stowarzyszeniem Filmowców Polskich
 • Teatrem CHOREA
 • Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie
 • Wydawnictwem Sic!
 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Nagrody i nominacje:

2018
Złoty Exlibris w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi - Janusz Zagrodzki "Artyści niepokorni. Sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi. T. 1"

2017
Nominacja w kategorii: książka o tematyce filmowej do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - red. T. Szczepański "Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej"

2016
Wyróżnienie za wysoki poziom edytorski w Konkursie na Najlepsza Książkę Popularnonaukową w 2016 roku - red. Tadeusz Szczepański "Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej"
Wyróżnienie w Konkursie PTWK na Najpiękniejsze Książki Roku 2016 - Józef Robakowski "Sztuka to potęga! (Przełamywanie fotografii)"
Nominacja do Fotograficznej Publikacji Roku - "TON" (praca zbiorowa)

2015
I Wyróżnienie Specjalne w Konkursie ACADEMIA za opracowanie edytorskie - Janusz Zagrodzki "Władysław Strzemiński. Obrazy słów"
Nagroda w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej - Janusz Zagrodzki "Władysław Strzemiński. Obrazy słów"
Nominacja do Fotograficznej Publikacji Roku - Hubert Humka "Evil Man"
I Nagroda w kategorii book: fine art oraz II Nagroda w kategorii book-non professional podczas Moscow International Foto Awards - Hubert Humka "Evil Man"

2014
Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej - Krzysztof Pijarski "(Po)nowoczesne losy obrazów"
Wyróżnienie w Konkursie PTWK na Najpiękniejsze Książki Roku 2014 - Janusz Zagrodzki "Władysław Strzemiński. Obrazy słów"
Nominacja do Fotograficznej Publikacji Roku - "20LATFOTOGRAFIIPWSFTVIT" (praca zbiorowa)

2013
Wyróżnienie na 7th International Design Awards - "Powidoki. Afterimages" (praca zbiorowa)
Nominacja w kategorii: książka o tematyce filmowej do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - "Powidoki. Afterimages" (praca zbiorowa)
Wyróżnienie honorowe w Konkursie PTWK na Najpiękniejsze Książki Roku 2013 - "Powidoki. Afterimages" (praca zbiorowa)
Wyróżnienie honorowe w Konkursie PTWK na Najpiękniejsze Książki Roku 2013 - Krzysztof Pijarski "(Po)nowoczesne losy obrazów"
Nagroda Dziennikarzy w Konkursie im. ks. E. Pudełki na Najlepszy Podręcznik Akademicki - Lech Lechowicz "Historia fotografii 1839-1939. Cz. I"
Nagroda w Konkursie im. ks. prof. dr S. Dettloffa w kategorii prac opublikowanych - Krzysztof Pijarski "(Po)nowoczesne losy obrazów"

2010
Nagroda GAUDEAMUS w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki - Jan Jakub Kolski "Pamięć podróżna. Fragmentozbiór filmowy"