Kodeks Etyki Wydawniczej

Deklaracja o braku konfliktu - recenzent

Oświadczenie autorskie

Recenzja publikacji naukowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYTYCZNE DLA AUTORÓW
Autor zobowiązany jest złożyć w Wydawnictwie – w wyznaczonym wcześniej terminie – komplet materiałów
(tj. tekst oraz materiały wizualne do publikacji zgodnie z poniższymi wytycznymi, notę biograficzną, streszczenie publikacji i metadane).
Materiały nie spełniające poniższych wymagań nie będę przyjmowane.

I. WYMOGI EDYTORSKIE PUBLIKACJI
1. Edytor tekstu: Word 97-2010, dokument w *.doc lub .docx
2. Format A4
3. Marginesy: z każdej strony 2,5 cm
4. Krój pisma (czcionka): Calibri, Times New Roman, Arial
5. Tytuł opracowania: rozmiar 14, pogrubiony, wersaliki, wyśrodkowany
6. Autor: rozmiar 14, wersaliki, wyrównanie do prawej, kursywa
7. Tytuł rozdziałów/podrozdziałów: rozmiar 12, pogrubiony, kursywa, wyrównanie do lewej, interlinia przed i po 1,5
8. Tekst główny: rozmiar 12, wyjustowany, interlinia 1,5
9. Przypisy, podpisy ilustracji i tabel: rozmiar 10, wyjustowany, pojedyncza interlinia
10. Numeracja stron: automatyczna
11. Tabele i rysunki: podpis Rys. 1 / Il. 1, pełen podpis: autor, tytuł, data, ew. źródło
12. Usunięte hiperłącza
13. Stosujemy wyłącznie polskie cudzysłowy, np. „Ala ma kota”. Nie: "Ala ma kota".
14. Przypisy numerowane od 1 w każdym rozdziale
15. Wzór przypisu bibliograficznego:
• Książki
Inicjał imienia nazwisko, tytuł kursywą, tłumacz (tłum. I. Nazwisko), miejsce i rok wydania, tom, strona.
Przykład:
O. Schütte, Sztuka czytania scenariusza, tłum. M. Borzęcka, A. Głowska, Łódź 2015, s. 73.
• Publikacje zwarte wieloautorskie
Inicjał imienia nazwisko, tytuł opracowania kursywą, [w:] Nazwisko I. [red.], tytuł książki kursywą, tłumacz (tłum. I. Nazwisko), miejsce i rok wydania, strona.
Przykład:
M. Podolec, Animacja w filmie dokumentalnym, [w:] Mąka-Malatyńska K. [red.], Od obserwacji do animacji. Autorzy o kinie dokumentalnym, Łódź 2017, s. 140. 
• Artykuły w czasopismach
Inicjał imienia nazwisko, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania (w przypadku dzienników i tygodników pełna data), numer/zeszyt, strona.
Przykład:
J. Nagłowski, Wirtualna rzeczywistość, a sprawa realizmu, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2017, nr 30, s. 248.
• Źródła internetowe
Pełen adres strony internetowej i w nawiasie kwadratowym data dostępu.
Przykład:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_dokumentalny [dostęp: 29.06.2018].
• Różne zapisy w przypisach:
- stosujemy łacińskie formuły w przypisach, zapisujemy je kursywą
ibidem / skracane do ibid. – to samo miejsce, tamże
idem – to samo, tenże
op. cit. – dzieło cytowane
- w przypadku kiedy książka została zredagowana przez więcej niż trzech redaktorów, zapisujemy nazwiska tylko trzech pierwszych.
- w dłuższym tekście można w całości powtórzyć zapis lub odesłać czytelnika do odpowiedniego przypisu, np. Zob. przyp. 56.
- jeśli czasopismo ma podwójną numerację (roczną i ciągłą), należy odnotować oba numery, drugi w nawiasie okrągłym, np. „Film na Świecie” 2000, nr 2 (nr 230).
- w przypadku dzienników należy podać również dzienną datę wydania, np. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 230 (piątek, 14 maja 2010).
- w przypadku materiałów audiowizualnych stosujemy zapis wg wzoru:
Labirynt fauna, reż. Guillermo del Toro, Hiszpania, Meksyk, USA, 2006.

16. Literatura/bibliografia: wstawiamy na końcu opracowania wg porządku alfabetycznego – nazwisko oraz inicjał imienia, reszta opisu tak jak w przypisie jednak nie zapisujemy numerów stron. Bibliografia powinna zawierać numery DOI cytowanych artykułów. Pozycje bibliograficzne można numerować lub nie opatrywać numeracją.

17. Filmografia. Wariant I: tytuły w układzie alfabetycznym kursywą, reżyser, operator/producent (oraz inne istotne dla treści pracy), miejsce oraz data.
Wariant I:
12 małp, reż. Terry Giliam, zdj. Roger Pratt, USA 1995.
Absolwent, reż. Mike Nichols, zdj. Robert Surtees, USA 1967.
Apokalipsa, reż. Francis F. Coppola, zdj. Vittorio Storaro, USA 1979.

Wariant II: reżyserzy w układzie alfabetycznym, filmy kursywą w układzie chronologicznym.
Michael Haneke
1974 After Liverpool (TV)
1996/97 Zamek (Das Schloss, TV)
1997 Funny Games
2000 Kod nieznany (Code Unbekannt)

18. Spis ilustracji: według numeracji, np.
Il. 1 Georges Mérillonaé, Nogovac, Kosowo, Jugosławia (1990); źródło: http://www.archive.worldpressphoto.org
Il. 2 Henri Cartier-Bresson, Za stacją Saint-Lazare, 1932; źródło: http://www.magnumphotos.com


II. STRESZCZENIE I NOTY O AUTORACH
Do plików załączamy streszczenie publikacji (max. 1800 znaków) w języku polskim i angielskim, krótkie noty o autorze/autorach oraz w języku polskim
i angielskim metadane typu: tytuł, słowa kluczowe, bibliografia załącznikowa.
Wymagana jest także nota o publikacji do celów marketingowych.

III. ILUSTRACJE
1. Format: tiff, jpg, jpeg.
2. Rozdzielczość: nie mniejsza niż 300 dpi.
3. Gotowe pliki ponumerowane w kolejności ich umieszczenia w tekście przesyłamy w oddzielnym folderze.
4. Istnieje możliwość złożenia materiałów wymagających zeskanowania – powinny być złożone w Wydawnictwie w opisanej teczce.
5. Jeśli elementy graficzne/ilustracyjne nie stanowią cytatu wizualnego zgodnego z dopuszczalnym użytkiem w pracy naukowej i są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu!) wymagana jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy.
6. W przypadku kiedy autor publikacji nie pozyskał ww. zgody powinien wskazać miejsce gdzie można pozyskać prawo na wykorzystanie materiału.
7. Rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne i opatrzone stosownym podpisem z podaniem źródła.
8. Rysunki, schematy i wykresy powinny być dostarczone w plikach otwartych, w edytowalnej wersji, a także w postaci jpg.
9. Nie umieszczamy automatycznych wykresów, spisów treści oraz tabel.
10. Wszystkie elementy graficzne i ilustracje numerujemy (np. Il. 1, Il. 2) i podpisujemy (autor, tytuł, data lub inne konieczne dla ilustracji informacje). W spisie ilustracji podajemy także źródło (np. adres internetowy). Przykład: Źródło reprint: S. Salgado, Exodus, Taschen 2016, s. 267.


WAŻNE INFORMACJE!
1. Po złożeniu przez Autora/Redaktora wszystkich materiałów zostają one poddane wstępnej analizie w Wydawnictwie. W razie ewidentnych błędów lub braku wymaganych elementów, Wydawnictwo skontaktuje się z Autorem/Redaktorem w celu uzgodnienia poprawek.
2. Na początkowym etapie tekst poddawany jest redakcji polonistycznej. Następnie Autor/Redaktor proszony jest o akceptację poprawek naniesionych przez redaktora. Na tym etapie mogą zostać naniesione przez Autora/Redaktora ostatnie przeredagowania lub zmiany w tekście.
3. Następnie tekst przekazywany jest do składu. Powstaje również projekt okładki przedyskutowany wcześniej z Autorem/Redaktorem publikacji (jeśli książka wydawana jest w serii, zgodny z layoutem serii). Po składzie wykonywana jest korekta polonistyczna oraz korekta techniczna. Autor/Redaktor otrzymuje plik do wglądu, na tym etapie nie ma możliwości redagowania tekstu, poprawione zostają tylko ewidentne błędy tj. literówki czy błędy ortograficzne.
4. Po ostatniej korekcie technicznej książka przesyłana jest do drukarni oraz – w przypadku wybranych publikacji – przygotowywany jest ebook.
5. Gotowe publikacje sprzedawane są w Punkcie Sprzedaży w Szkole w budynku Z, za pośrednictwem księgarni internetowej ksiegarnia.filmschool.lodz.pl, podczas targów książki i spotkań autorskich, przekazywane są także do dystrybutora oraz księgarni, z którymi współpracuje Wydawnictwo na terenie całego kraju.
6. Egzemplarze wydrukowanej publikacji przekazywane są do wybranych bibliotek, zgodnie z wykazem egzemplarzy obowiązkowych, a także do Biblioteki PWSFTviT.